Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Foto in glas 123 zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Foto in glas 123 kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend-, ontwerp- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Foto in glas 123 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Foto in glas 123 anders aangeeft. 
Een samengestelde prijsopgave verplicht Foto in glas 123 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 2: Levering, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijs(verhoging)

De overeenkomst tussen Foto in glas 123 en de Wederpartij komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Foto in glas 123.
Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij bij de bestelling aan Foto in glas 123 kenbaar heeft gemaakt. 
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Foto in glas 123 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Foto in glas 123 dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
Foto in glas 123 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Indien Foto in glas 123 gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Foto in glas 123 ter beschikking heeft gesteld. 
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Foto in glas 123 zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Foto in glas 123 gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Foto in glas 123 bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Foto in glas 123 op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen. 
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Foto in glas 123 een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Foto in glas 123 gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Foto in glas 123 daardoor direct of indirect ontstaan. 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage en exclusief verzendkosten. Bij een bestelling onder 10 kg bedragen de verzendkosten € 7,50 per verzending. Boven 10 kg wordt het geldende TNT tarief berekend. 
Indien Foto in glas 123 bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is zij onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; 
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Foto in glas 123 toekomende bevoegdheid of een op Foto in glas 123 rustende verplichting ingevolge de wet; 
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Foto in glas 123 alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 3: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Foto in glas 123 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
- na het sluiten van de overeenkomst Foto in glas 123 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Foto in glas 123 kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Foto in glas 123 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Foto in glas 123 kan worden gevergd. 
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Foto in glas 123 gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Foto in glas 123 op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Foto in glas 123 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
Indien Foto in glas 123 op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Foto in glas 123, zal zij in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Foto in glas 123 is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Foto in glas 123 zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Foto in glas 123 genoemde termijn te voldoen, tenzij Foto in glas 123 anders aangeeft. 
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Foto in glas 123 vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Foto in glas 123 op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 4: Overmacht

Foto in glas 123 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Foto in glas 123 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Foto in glas 123 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Foto in glas 123 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Foto in glas 123 zijn verbintenis had moeten nakomen. 
Foto in glas 123 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
Indien Foto in glas 123 ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Foto in glas 123 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 5: Betaling en incassokosten

Consumenten dienen voor levering te betalen via iDeal of door vooruitbetaling per bank. Zodra de betaling heeft plaatsgevonden zal de bestelling in behandeling worden genomen. Bij deze wijze van betalen geldt als datum van betaling de datum van creditering van bankrekening van Foto in glas 123. Betaling per factuur is voor consumenten slechts mogelijk in overleg met Foto in glas 123. 
Aan zakelijke klanten wordt standaard de mogelijkheid geboden ook per factuur te betalen. Betaling per factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Foto in glas 123 aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Foto in glas 123 aangegeven. Foto in glas 123 is gerechtigd om periodiek te factureren. 
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Foto in glas 123 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
Artikel 6: Herroepingsrecht, garantie, onderzoek en reclames

Aangezien de gelaserde kristalmodellen van Foto in glas 123 tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij en duidelijk persoonlijk van aard zijn is het herroepingsrecht op deze producten uitgesloten. Indien u niet tevreden bent over uw gelaserde kristal neem dan contact op met Foto in glas 123. Samen komen we dan tot een gepaste oplossing. 
De door Foto in glas 123 te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Op deze zaken, met uitzondering van gelaserde kristalmodellen, geldt een garantieperiode van 30 dagen na levering. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief verzendkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. 
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan door de Wederpartij en / of door derden. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Foto in glas 123 geen invloed op kan uitoefenen. 
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan Foto in glas 123 te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Foto in glas 123 in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Foto in glas 123 in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Foto in glas 123 de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan ter keuze van Foto in glas 123, vervangen of gepaste, vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Foto in glas 123 te retourneren en de eigendom daarover aan Foto in glas 123 te verschaffen, tenzij Foto in glas 123 anders aangeeft. De verzendkosten voor een retourzending zijn voor rekening van de Wederpartij. Een retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, en voorzien van naam en adres. 
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor aan de zijde van Foto in glas 123 daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 7 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.