Algemene voorwaarden

Artikel 1:  Algemeen

Onder Foto in glas 123 in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, Foto in glas 123, gevestigd te Ootmarsum, Nederland. Foto in glas 123 staat onder de naam MJ Studio ingeschreven in het handelsregister te Enschede, Kvk-nummer 08159496. 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Foto in glas 123 en een Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Foto in glas 123, voor de uitvoering waarvan door Foto in glas 123 derden dienen te worden betrokken. 
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Foto in glas 123 en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
Indien Foto in glas 123 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2:  Eigendomsvoorbehoud

Alle door Foto in glas 123 in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Foto in glas 123 totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Foto in glas 123 gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Artikel 3:  Aansprakelijkheid

Indien Foto in glas 123 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
Foto in glas 123 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Foto in glas 123 is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
Foto in glas 123 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Foto in glas 123 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Foto in glas 123 toegerekend kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
Foto in glas 123 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 
Indien Foto in glas 123 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Foto in glas 123 beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
De aansprakelijkheid van Foto in glas 123 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Foto in glas 123 of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 4:  Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Foto in glas 123 en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 5:  Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Foto in glas 123 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Foto in glas 123 toerekenbaar is. 
Indien Foto in glas 123 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Foto in glas 123 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Foto in glas 123, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Foto in glas 123 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 6:  Intellectuele eigendom

Foto in glas 123 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Foto in glas 123 heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 7:  Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Foto in glas 123 partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.